Nếu không thấy Email tôi gửi trong hòm thư chính thì chắc chắn nó nằm trong mục "Quảng Cáo/ Promotion" như ảnh chụp màn hình này nhé! 

à, vẫn còn nhiều tài liệu hay ho khác tại đây nhé:

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.